ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
นายวินนท์ รุ่งโรจน์
นายก อบต. บ้านตึก
08 1523 7066
นายสายหยุด นามกร
รองนายก อบต.บ้านตึก
08 1674 3213
นายสุนทร ทาบัว
รองนายก อบต.บ้านตึก
08 0838 6433
นายวัยวุฒิ หล่อหลอม
เลขานุการนายกฯ อบต.บ้านตึก
08 1971 1762
นายสมบัติ เรืองฤทธิ์
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 1
08 1281 2537
นายสมจิตร หลักแหลม
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 1
08 9568 0556
นายอุบล ปาโม๊ะ
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 2
08 8174 3287
นายบุญทำ พลฤทธิ์
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 2
08 8422 9633
นายป่วน หลักฐาน
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 3
08 9857 1897
นายกล้า ยกชู
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 3
08 7842 3011
นายสินทร์ สุดสาคร
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 4
08 4622 0828
น.ส.ทัดดาว หล่อหลอม
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 4
08 9641 0016
นายสมวก แสวงลาภ
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 5
08 2175 0552
น.ส.ธัญญลักษณ์ สายหยุด
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 5
08 7920 6464
นายหล สียา
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 6
0 5594 8609
นางธัญพร ละอองทรง
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 6
08 7730 8834
นายสวัสดิ์ จันทร์สี
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 7
(ประธานสภา)
0 5594 8369
นายทัด จันทร์คำ
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 7
08 7730 8834
นายประพันธ์ พิมพ์เหมือน
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 8
08 3330 2787
นายสมาน แหมยา
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 8
08 8174 8106
นายอนึง อุตรชน
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 9
08 9582 2263
นางกชพรรณ กันขัน
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 9
08 7208 1596
นายสายหยุด เพิ่มพูล
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 10
08 6204 8636
นายประยูร พงค์เอื้อ
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 10
08 5732 7585
นายประยูร ลำดับ
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 11
08 6807 9431
นายบุญทรง รื่นรมย์
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 11
08 6846 5355
นายวิเชียร ล้นเหลือ
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 12
08 4491 2093
นายพิเชษฐ์ บุญแช่ม
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 12
08 1953 7815
นายสาคร มิ่งด่าง
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 13
08 9565 3388
นายสายยัน รวยรื่น
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 13
08 3181 6587
นายสำราญ พ้นภัย
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 14
(รองประธานสภา)
08 6927 0427
นายประเสริฐ ลำดับ
ส.อบต.บ้านตึก หมู่ที่ 14
08 5271 6100