โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริการ สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 สิงหาคม 2563

Posted by:

0

Add a Comment


16 + sixteen =