โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน

Posted by:

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
เด็กได้รับการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดอินทรารามปลายนา 
0

Add a Comment


16 − 15 =