โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน

Posted by:

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7ba_0.MAI' (Errcode: 28)]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) INNER JOIN wp_postmeta AS mt1 ON ( wp_posts.ID = mt1.post_id ) WHERE 1=1 AND ( wp_postmeta.meta_key = 'c37_lp_widget_where_to_display' AND ( ( mt1.meta_key = 'c37_lp_widget_where_to_display' AND mt1.meta_value = 'whole_site' ) ) ) AND wp_posts.post_type IN ('page', 'c37-widget-option') AND (wp_posts.post_status = 'publish' OR wp_posts.post_status = 'closed') GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
เด็กได้รับการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดอินทรารามปลายนา 
0

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7ba_0.MAI' (Errcode: 28)]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (10227) ORDER BY t.name ASC

Add a Comment


8 + 9 =