โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (พ่นหมอกควันปูพรมกำจัดยุงลายตัวแก่ ในพื้นที่ตำบลบ้านตึก 14 หมู่บ้าน ครั้งที่ 1)(เดือนมิถุนายน 2562)

Posted by:

0

Add a Comment


11 − 4 =