หน้าแรก ฟอรั่ม

  • ฟอรั่ม
  • กระทู้
  • ข้อความ
  • ล่าสุด
  • แจ้งร้องเรียน – ร้องทุกข์

   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 41 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้นให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดำเนินการด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน อบต.ตำบลบ้านตึก จึงจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านตึก” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้โดยสะดวก และให้กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์ฯ สถานที่ตั้ง 31/1 หมู่ 14 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

   :) ช่องทางการให้บริการ

   1. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก
   2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5567-7200 (ในเวลาราชการ) สายตรงนายก 08-1523-7066
   3. ทางโทรสาร หมายเลข 055-677200 ต่อ 108
   4. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) : obt_bantuek@outlook.com
   5. ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/obt.bantuek
   6. ทาง Website : www.bantuek.go.th ที่เมนู “กระดาน ถาม-ตอบ”
   7. ทางตู้แสดงความคิดเห็น/ตู้รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก

  • 2
  • 2
  • 6 วัน, 15 ชั่วโมง มาแล้ว

    Bimel

          ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 41 ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณีที่มีที่อยู่ของบุคคลนั้นให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดำเนินการด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน อบต.ตำบลบ้านตึก จึงจัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.บ้านตึก” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้โดยสะดวก และให้กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์ฯ สถานที่ตั้ง 31/1 หมู่ 14 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

🙂 ช่องทางการให้บริการ

1. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก
2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5567-7200 (ในเวลาราชการ) สายตรงนายก 08-1523-7066
3. ทางโทรสาร หมายเลข 055-677200 ต่อ 108
4. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) : obt_bantuek@outlook.com
5. ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/obt.bantuek
6. ทาง Website : www.bantuek.go.th ที่เมนู “กระดาน ถาม-ตอบ”
7. ทางตู้แสดงความคิดเห็น/ตู้รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก