อบต.บ้านตึก ซ่อมแซมถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ เพื่อการขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

Posted by:

0

Add a Comment


15 − 15 =