วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

 

ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่       เชิดชูวัฒนธรรม       เกษตรกรรมก้าวไกล
พัฒนาอย่างโปร่งใส      ใสใจการศึกษา        ชาวประชาร่มเย็น