รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 1,2,10,11,14 ตำบลบ้านตึก 30/06/59

Posted by:

0

Add a Comment


nineteen − ten =