ในอดีตพื้นที่ตำบลบ้านตึก คือชุมชนเมืองด้ง เมืองด้งอยู่ในเขตตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมืองด้งได้ชื่อมาจาก เจ้าหมื่นด้ง โอรสเจ้าหมื่นโลกสามล้าน เจ้านครลำปาง ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 1993 มีนามว่าเจ้าหาญแต่ท้อง เมื่อเจริญชันษาแล้วได้เป็นแม่ทัพของอาณาจักรล้านนาในสมัยพระเจ้าติโลกราช ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหมื่นด้ง เจ้าเมืองนครลำปาง เมื่อปี พ.ศ. 1986 และได้รักษาการเจ้าเมืองเชียงชื่น ระหว่าง ปี พ.ศ. 2003 – 1012 อีกด้วย ในห้วงเวลานี้ คงจะได้มาตั้งกองกำลังควบคุมเมืองเชลียง หรือ ศรีสัชนาลัย หรือ เชียงชื่น ที่ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย บริเวณวัดต้นสนโพธาราม

           คำว่า เมืองด้ง ปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุ พ.ศ. 2428 ใบบอกเมืองสวรรคโลก จ.ศ. 1247 แสดงว่าเมืองด้งคง จะได้รับการยกฐานะชุมชนบริเวณบ้านตึกขึ้นเป็นเมือง ตำแหน่งเจ้าเมืองมียศเป็นที่พระเมืองด้ง ขึ้นอยู่ในความปกครองของเมืองสวรรคโลก ชื่อเมืองด้งมีความเป็นมาดังนี้

          พ.ศ. 2003 – 2007 เป็นที่ตั้งกองกำลังควบคุมเมืองเชลียง หรือศรีสัชนาลัย หรือเชียงชื่นของเจ้าหมื่นด้ง เจ้านครลำปาง
ต่อ มาเมื่อ พ.ศ. 2441 บ้านตึกได้ตั้งเป็นที่ว่าการอำเภอครั้งแรก ตั้งอยู่ที่บ้านปลายนา (หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตึกในปัจจุบัน) เดิมชื่ออำเภอด้ง อยู่ห่างไปทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอ ปัจจุบันประมาณ 12 กิโลเมตร โดยมีนายอำเภอ 2 คน คือ คนที่ 1 ชื่อพระเมืองด้ง

03สภาพทั่วไปของตำบล

           ตำบลบ้านตึกตั้งอยู่ห่างจากอำเภอศรีสัชนาลัย 15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุโขทัย 72 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย) ตำบลบ้านตึกมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 291 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 181,875 ตารางไร่

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

จำนวนประชากรของตำบล

          จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,487 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,927 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

           ในตำบลบ้านตึกประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากมีพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก พื้นที่เพาะปลูกมีทั้งพืชยืนต้น และพืชล้มลุก เช่น ลางสาด ทุเรียน มะนาว ส้มโอ กาแฟ ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว หอมแดง และกล้วย เป็นต้นรวมไปถึงการทำหัตถกรรมทอผ้าฝ้ายที่ขึ้นชื่อของอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

 

 

อาชีพรับจ้างกำหอมแดง
เป็นอาชีพหนึ่งที่ตำบลบ้านตึกได้ประกอบอาชีพปลูกหอมแดงขาย ทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้เสริม และทำให้คนในหมู่บ้านได้มีรายได้จากการจ้างงานด้วย

 

 

อาชีพทำไร่ทำสวน
เป็นอาชีพที่คนส่วนมากใน ตำบลบ้านตึกได้ประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนกัน แต่ละคนจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองไว้ใช้ในการเพาะปลูกพื้นต่างๆ อย่างเช่น ต้นสักทอง ต้นยางพารา ต้นกล้วย เป็นต้น

 

 

อาชีพทำนา
อาชีพทำนาคนเป็นวิถึชีวิตของคน ตำบลบ้านตึกที่มีมาตั้งแต่นานมาแล้ว เป็นอาชีหนึ่งที่ประกอบอาชีพทำนากันมา กิจกรรมการทำนาของ ตำบล ยังสามารถทำให้เกิดความสามัคคีในท้องถิ่นเราด้วย

 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1.ศูนย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านห้วยตม
2.ศูนย์อุตสาหกรรมชนบทบ้านนาต้นจั่น
3.ชมรมอนุรักษ์ช้างบ้านภูนก
4.อนุสารีย์เจ้าพ่อเมืองด้ง