ประกาศ อบต.บ้านตึก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


17 + 5 =