ประกาศ อบต.บ้านตึก เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


3 + 11 =