ประกาศ อบต.บ้านตึก เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของ อบต.บ้านตึก

Posted by:

ดาวน์โหลด

0

Add a Comment


seventeen + sixteen =