ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุดร พงษ์เอื้อ หมู่1 บ้านแม่รากใต้ เชื่อมซอย 4 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึกกำหนด)

Posted by:

0

Add a Comment


seven + 19 =