ทำเนียบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
นายธีระศักดิ์        พลฤทธิ์
กำนัน
14
นายมงคล           พึ่งกุศล
ผู้ใหญ่บ้าน
1
บ้านแม่รากใต้
นายประนอม       หลักแหลม
ผู้ใหญ่บ้าน
2
บ้านแม่รากเหนือ
นายวิเศษ           เรืองฤทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน
3
บ้านปลายนา
นายลอ              มิ่งด่าง
ผู้ใหญ่บ้าน
4
บ้านภูนก
นายจิระพงษ์       ใจสุกใส
ผู้ใหญ่บ้าน
5
บ้านนาต้นจั่น
นายอนุสรณ์        ยาวยวน
ผู้ใหญ่บ้าน
6
บ้านดงย่าปา
นายนิยม            ปัญโย
ผู้ใหญ่บ้าน
7
บ้านห้วยตม
นายเจริญ          คำคุ้ม
ผู้ใหญ่บ้าน
8
บ้านแม่คุ
นายคำรณ         อ้นทองทิม
ผู้ใหญ่บ้าน
9
บ้านห้วยสัก
นายทา             หล่อหลอม
ผู้ใหญ่บ้าน
10
บ้านหมอนสูง
นายชุมพล        พ้นภัย
ผู้ใหญ่บ้าน
11
บ้านปลายนา
นางธิดารัตน์      ทองเชิด
ผู้ใหญ่บ้าน
12
บ้านปากทรวง
นายชวน           ล้นเหลือ
ผู้ใหญ่บ้าน
13
บ้านภูนกใต้
นายสมชาย      พงษ์พิษณุ
สารวัตรกำนันบ้านตึก
นายสมหมาย รุ่งโรจน์
สารวัตรกำนันบ้านตึก