ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงย่าปา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

0

Add a Comment


seventeen + six =