ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายหลักหน้าตลาดสด หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านตึก

Posted by:

0

Add a Comment


ten − 7 =