ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังจำนวน 5 ซอย หมู่ 4 บ้านภูนก ตำบลบ้านตึก 15/02/2559

Posted by:

0

Add a Comment


10 − 6 =