ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังจำนวน 7 ซอย หมู่ 12 บ้านปากทรวง ตำบลบ้านตึก 15/02/2559

Posted by:

0

Add a Comment


17 − 11 =