ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาวางท่อประปาขนาด Ø2 นิ้ว ยาว 300 เมตร ตำบลบ้านตึก

Posted by:

0

Add a Comment


seven + 18 =