ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดผลไม้ตำบลบ้านตึก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตึก 13/06/59

Posted by:

0

Add a Comment


seven − 2 =