ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงย่าปา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง

Posted by:

0

Add a Comment


20 − 12 =