• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้า
    ครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนสายหลักร้านข้าวเหนียวนางพา ถึงบ้านนางกมลรัตน์ หมู่ 14 บ้านแม่รากกลาง ตำบลบ้านตึก 08/07/59
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้า
    ครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนสายหลักร้านข้าวเหนียวนางพา ถึงบ้านนางกมลรัตน์ หมู่ 14 บ้านแม่รากกลาง ตำบลบ้านตึก 08/07/59

1        2        3        4